Monday, 22 February 2016

bahasa jawa kelas X semester 1; CERKAK
CERKAK

A. Pengertian
            Cerkak yaiku cerita gancaran kang ngandut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur ceritane.
B. Ciri- cirine/ Titikane
o   Lumrahe kurang saka sewu tembung
o   Diwaca sakeplasan ( 1 kali )
o   Cacahe paraga mung sitik
o   Cerkak kuwi asipat naratif
o   Tokoh kang dicritakake ora nganti owah saka nasibe
o   Sifate reka- reka
C. Unsur- unsur intrinsike cerkak
1)      Tema/ underan
Yaiku pokok masalahe crita utawa lelandhasane/ dasar crita

2)      Amanat
Yaiku pepeling kang kinandhut ing crita iku utawa pesen pangripta marang pamaca.  Pepeling/ pesen arupa ajaran moral utawa pendhidikan.
3)      Paraga lan watak paraga ( lakon )
·         Paraga yaiku wong singg marragani crita.
Paraga kaperang dadi 3 :
1. Paraga utama ( apik )/ protagonis
2. Paraga mungsuh/ antagonis
3. Paraga tambahan/ tritagonis

·         Watak yaiku carane pengarang njlentrahake karakter tokoh ana ing crita

4)      Padunungan, wektu, lan swasana crita ( latar/  setting )
Yaiku unsur kang ana gegayutane karo panggonan, wektu, sosial, lan swasana kang ndhasari kedadean ing cria iku.
5)      Alur crita ( plot )
Yaiku rantamane crita sing sinambungan mbentuk crita/ lakuning crita/ urut- urutane crita. Alur : maju, flashback, & campuran

6)      Pamawas/ sudut pandang
Yaiku carane pangripta netepase dirine ing crita/ kalunggahane pangripta sajroning crita. Dadi wong kepisan : dadi paraga utama/ sampingan & dadi wong ketelu: pangripta ora kelibet ing crita.

7)      Busananing basa/ gaya bahasa
Yaiku basa kang digunakake pangripta sajronng nyusun crita, supaya crita iku katon endah.