Thursday, 28 December 2017

Kata penghubung atau Konjungsi


Menggabungkan Beberapa Kalimat dengan Konjungsi yang SesuaiKonjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang menghubungkan kata, frasa, atau kalimat. Berikut ini merupakan jenis-jenis kata penghubung.

1. Konjungsi Koordinatif

 Contoh: dan, serta, tetapi, sedangkan, melainkan, atau

 2. Konjungsi Korelatif

Contoh:
 a. baik .....maupun
 b. tidak....... tetapi
c. bukan...... melainkan
d. sedemikian...... sehingga
e. entah........ entah
f. jangankan ........pun

https://brainofayn.blogspot.co.id/2017/12/kata-penghubung-atau-konjungsi.html

 3. Konjungsi Subordinatif

 a. Subordinatif waktu

Contoh:
 ketika sejak, sambil, selagi, sesudah, sebelum

 b. Subordinatif syarat

 Contoh: jika, kalau, jikalau, asal, bila, manakala

c. Subordinatif tujuan
Contoh: agar, supaya, biar

d. Subordinatif pengandaian
Contoh: andaikata, seandainya, umpamanya

e. Subordinatif konsesif

Contoh: biarpun, walaupun, meskipun

f. Subordinatif pembandingan

 Contoh seperti, bagai, seolah-olah, seakan-akan

g. Subordinatif sebab

 Contoh: oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab, karena

h. Subordinatif hasil/akibat

Contoh: sehingga, sampai, maka

 i. Subordinatif atributif

 Contoh: yang

 j. Subordinatif perbandingan

Contoh: sama dengan lebih daripada

k. Subordinatif komplementatif

 Contoh: bahwa

 4. Konjungsi Antarkalimat

Contoh:

oleh karena itu, walaupun demikian, akan tetapi, bahwasanya, sebaliknya, selain itu, kecuali itu, lagi pula